AQF là gì?

by Pham Hilary

AQF là gì?

Khung bằng cấp của ÚC – Australian Qualifications Framework (AQF)  là chính sách quốc gia về các bằng cấp được quy định trong hệ thống giáo dục và đào tạo của Úc. Nó kết hợp các trình độ của từng ngành giáo dục và đào tạo thành một khung trình độ quốc gia toàn diện. AQF được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1995 để củng cố hệ thống bằng cấp quốc gia ở Úc bao gồm giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo (VET) và trường học.

AQF cung cấp một chính sách tích hợp bao gồm: 

 • Kết quả học tập cho từng cấp độ AQF và loại bằng cấp.
 • Các đặc điểm kỹ thuật cho việc áp dụng AQF trong việc công nhận và phát triển các bằng cấp.
 • Các yêu cầu chính sách để cấp chứng chỉ AQF.
 • Các yêu cầu chính sách về liên kết trình độ và lộ trình sinh viên.
 • Trình độ AQF và lộ trình cấp chứng chỉ.
 • Các yêu cầu chính sách đối với việc bổ sung hoặc loại bỏ các loại trình độ trong AQF và các định nghĩa của thuật ngữ được sử dụng trong chính sách.

Mục tiêu của AQF:

Một trong những mục tiêu chính của Khung bằng cấp Úc là taọ điều kiện thuận lợi cho các con đường dẫn đến và thông qua các bằng cấp chính thức.

Các mục tiêu khác của AQF là cung cấp một khuôn khổ hiện đại và linh hoạt để:

 • Đáp ứng sự đa dạng của các mục đích giáo dục và đào tạo của Úc hiện tại và trong tương lai.
 • Đóng góp vào kết quả hoạt động kinh tế quốc gia bằng cách hỗ trợ các kết quả trình độ đương đại, phù hợp và nhất quán trên toàn quốc nhằm xây dựng lòng tin về trình độ.
 • Hỗ trợ phát triển và duy trì các lộ trình cung cấp khả năng tiếp cận trình độ và hỗ trợ mọi người di chuyển dễ dàng giữa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo khác nhau, cũng như giữa các lĩnh vực đó với thị trường lao động.
 • Hỗ trợ các mục tiêu học tập suốt đời của các cá nhân bằng cách cung cấp cơ sở cho các cá nhân tiến bộ thông qua giáo dục và đào tạo và được công nhận về kinh nghiệp và học tập trước đây của họ.
 • Bổ sung các thỏa thuận quản lý và đảm bảo chất lượng quốc gia cho giáo dục và đào tạo.
 • Cho phép điều chỉnh AQF với các khung trình độ quốc tế.

AQF không phải là gì?

AQF:

 • Không phải là một nhà cung cấp giáo dục hoặc một cơ sở giáo dục.
 • Không cung cấp đánh giá hoặc công nhận các bằng cấp ở nước ngoài.
 • Không giữ hồ sơ học sinh cá nhân.
 • Không phải là cơ quan quản lý ngành giáo dục có quyền thực thi.
 • Không có kiến thức chuyên môn về các nghề hoặc ngành cụ thể.
 • Không xử lý việc cấp phép, đăng ký hoặc công nhận cho các ngành nghề.
 • Không thể đưa ra lời khuyên về các giải thưởng, thỏa thuận việc làm trả lương hoặc các điều kiện.
 • Không phải là cơ quan có thẩm quền về các vấn đề nhập cư hoặc thị thực
 • Không thể cung cấp lời khuyên nghề nghiệp hoặc khóa học cụ thể.

Bài viết liên quan

1 comment

Hệ thống giáo dục Úc - ISVN Group Tháng Một 17, 2022 - 8:55 sáng

[…] thống giáo dục của Úc được phân biệt với nhiều quốc gia khác bởi Khung bằng cấp Úc (AQF). AQF được thành lập vào năm 1995 để củng cố hệ thống bằng ấp quốc gia ở […]

Reply

Leave a Comment